در این بخش عکس ها و تصاویر مربوط به شهر آبادان از آغاز صنعت نفت تا پیش از پیروزی انقلاب در سال 1357 نمایش داده می شود.

این قالب توسط تیم حرفه ایمومیزات طراحی شده است .